#SH200 - Custom Award Horse Sash (SH-200)

#SH200 - Custom Award Horse Sash

 • 6" Rosette
 • 2.5" Rosette
 • 4 points
 • 4 loops
 • 2.5 x 12 Main Ribbon
 • 2 - 2 x 12 Streamers
 • 2 - 2.5 x 7 Streamers
 • 2.5 Neck Sash 

#SH200 - Custom Award Horse Sash (SH-200)

 • Product Code: SH-200
 • Availability: In Stock
 • $17.75
 • 2 or more $15.75
 • 5 or more $13.75
 • 10 or more $12.75

Available Options

Tags: #SH200, Custom Award Horse Sash